Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene voorwaarden

I. Huurregeling

 1. Reservatieaanvragen
  Elke aanvraag om over een bepaald lokaal binnen het centrum te beschikken, moet aangevraagd worden via de website www.kermeta.be.
  Bij "foutieve" informatie omtrent de huur van lokalen heeft VZW Kermeta het recht de boeking te annuleren en een schadevergoeding te vragen.
  Elk jaar kunnen er prijsaanpassingen gebeuren per 1 januari.
   
 2. Voorschotten en annulatiekosten
  Bij het afsluiten en ondertekenen van het contract wordt een voorschot, zijnde de huurprijs betaald.Het contract is slechts geldig na betaling van het voorschot. De beheerraad moet verwittigd worden bij niet gebruik van het toegewezen lokaal. Tijdig wil zeggen: 1 maand vooraf voor de grote zaal en 7 werkdagen voor de andere lokalen. De annulatiekosten zijn gelijk aan het betaalde voorschot.
   
 3. Alle betalingen dienen per overschrijving te gebeuren bij ontvangst van de factuur. Vertragingsintresten aan 12% zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd, na het verstrijken van de termijn van 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij eventueel geschil zijn enkel de rechtbanken van Hasselt bevoegd.
   
 4. Elke huurder is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke voorschriften inzake toegang van minderjarigen, gemeentelijke en provinciale voorschriften betreffende het inrichten van publieke dansfeesten, fuiven, auteursrechten (SABAM), overdreven lawaaihinder,het sluitingsuur, enz. Alsmede van alle andere wetten en reglementeringen. Fuiven moeten de nodige vergunning van stad Hasselt hebben.
   
 5. Elke huurder verbindt er zich toe te zullen voldoen aan de voorschriften van accijnzen en taksen.
   
 6. De huurder mag in de lokalen of grote zaal geen enkele aanpassing doen, bijv.schilderen, nagelen, iets aan het plafond bevestigen, ramen en/of deuren beplakken en / of beschilderen.
   
 7. De huurder is verantwoordelijk voor de schade, aangericht aan het gebouw en/of inrichting, zowel door hemzelf en zijn aangestelden als door de deelnemers aan de door hem ingerichte activiteit. De vzw Kermeta kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor materiaal dat door de inrichters wordt achtergelaten, niet voor enige diefstal, noch voor enige schade.
   
 8. Het is verboden extra gasvuren - en flessen in het ontmoetingscentrum of aanhorigheden binnen te brengen. Alle dranken die Kermeta ter beschikking stelt, dienen afgenomen te worden door elke inrichter. Voor wijn wordt een stopgeld van € 2 per fles aangerekend indien hij niet de huiswijn afneemt. Als de huurder een vergunning heeft voor verkoop van sterke drank, rekent de vzw Kermeta een forfait van 50 EUR. De VZW heeft zelf GEEN vergunning voor sterke drank, chocolade, chips en andere snoep dienen door de inrichters meegebracht te worden. Het bereiden van snacks door een particulier, op vraag van een inrichter, is niet toegelaten in de gebouwen.
   
 9. De uitbater van het Café beschikt over een map met alle huurprijzen, evenals de prijzen van toepassing voor dranken. De prijzen kunnen steeds door de huurder geraadpleegd worden.
   
 10. Alle vergaderingen, georganiseerd door verenigingen van Kermt, kunnen plaatsvinden tegen een vergoeding van € 20,00 per vergadering.
   
 11. Verenigingen buiten Kermt, betalen € 25 per vergadering. Syndicusvergaderingen hebben een aparte prijs.
   
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet worden de voorwaarden door de beheerraad nader bepaald.

II Algemene voorschriften

 1. Bij iedere activiteit zal er steeds een verantwoordelijke van de VZW aanwezig zijn voor het opnemen van de voorraden en om toezicht uit te oefenen op de goede gang van zaken. Tevens is deze persoon verantwoordelijk voor het bedienen van de tapkraan.
  Het nodige dienstpersoneel is aan te stellen door de inrichters en werken onder de volledige verantwoordelijkheid van deze laatste.
  De zaalverantwoordelijke wordt vergoed aan 35 EUR op factuur.
 2. De uitbaters en de leden van de beheerraad hebben steeds vrije toegang tot om het even welke manifestatie in het ontmoetingscentrum om desgevallend de naleving van de huurovereenkomst te controleren.
 3. De vzw Kermeta is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De burgerlijke aansprakelijkheid van lokale verenigingen t.o.v. derden wordt NIET gedekt door een polis van de vzw Kermeta.
 4. De huurder is burgerlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van alle personen die hij toelaat op het feest of de activiteit.
 5. Alle lokalen zijn gesloten. De huurder of verantwoordelijke van de organisatie kan bij de uitbaters de sleutels van de gehuurde lokalen afhalen. Hij verbindt zich ertoe: de lokalen in een behoorlijke staat achter te laten en elke beschadiging dadelijk te melden, de lichten zowel in de lokalen als in de gangen te doven na de activiteit. De noodverlichting blijft branden. De sleutels één uur na de activiteit terug te bezorgen aan de uitbaters. De huurder blijft zolang verantwoordelijk. Bij niet opgeruimd lokaal wordt 25 EUR aangerekend.
 6. Behoudens een overeenkomst met de uitbater, moeten onmiddellijk na de activiteit alle voorwerpen die niet van het OC zijn, verwijderd worden.
 7. Restafval wordt verzameld en in de container gestort, papier en karton in de voorziene container. Glasafval wordt zelf naar de glasbak gebracht.
 8. Het in gereedheid brengen van zalen gebeurt in principe in de morgen of namiddag die d activiteit voorafgaat. Maar dit mag nooit een voorafgaande activiteit storen. Een vaste prijs van 100 EUR wordt aangerekend.
 9. Na gebruik van de toog verplicht de huurder er zich toe het buffet te kuisen, alsmede de glazen,  plateau's, tafels en stoelen.
 10. Na iedere activiteit dient het meubilair opgeruimd te worden zoals bij aanvang. Bij niet naleving volgen er extra kosten.
 11. Al de lokalen worden steeds uitgeborsteld. Buitengewone herstellingen en schoonmaak worden aangerekend.
 12. Op de rustdag, zijnde woensdag, kan er geen activiteit plaatsvinden binnen Kermeta.